+48 601 592 189
andrzej@krepa.pl
Ożynowa 45
53-009 Wrocław

Zakres działalności

I. Usługi związane z kompleksową likwidacją szkód majątkowych

Likwidacja wstępna i całkowita szkód majątkowych
Sporządzanie i wer

O likwidacji szkód

 

 • Co robić jeśli zaistniała szkoda i istnieje domniemanie objęcia zdarzenia, które ją spowodowało, ochroną ubezpieczeniową?

Po zaistnieniu szkody należy użyć wszelkich możliwych środków do zminimalizowania jej skutków; nie dopuścić do jej powiększenia. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy wezwać Policję (w każdym przypadku, gdy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa), Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną bądź inne Pogotowie Techniczne. W przypadku ofiar udzielić im pierwszej pomocy. Jeśli to możliwe, uzyskać dane odpowiedzialnych za powstanie szkody i ewentualne oświadczenie o przyjęciu przez nich odpowiedzialności. Postępować zgodnie z zapisami owu.  Niezwłocznie ( nie później niż przewidują to ogólne warunki ubezpieczenia lub przepisy prawne -kc.) powiadomić  o szkodzie Towarzystwo Ubezpieczeń.

 • Co to jest likwidacja szkody ?

Jest to zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny i odpowiedzialności za daną szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości należnego odszkodowania. Podczas procedury likwidacyjnej bada się też ewentualna odpowiedzialność osób trzecich za powstała szkodę.

 • Jak przebiega proces likwidacji?

Na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie i z uwzględnieniem zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta  umowa ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń podejmuje o odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeśli decyzja jest pozytywna, Towarzystwo  wylicza i wypłaca należne odszkodowanie. Istnieje też możliwość, że na podstawie dokumentów Towarzystwo ustali brak swojej odpowiedzialności za zdarzenie, które spowodowało szkodę. Nie mniej jednak, bezsporna część odszkodowania musi być wypłacona w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia

 • Jak długo trwa procedura likwidacyjna?

Najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni od wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zostanie wydana przez niego decyzja na piśmie o przyjęciu odpowiedzialności za powstałą szkodę i wypłata odszkodowania lub zostanie wydana decyzja odmowna.

 • Co powinna zawierać decyzja wypłaty?

Decyzja wypłaty informuje o wysokości przyznanego odszkodowania wyliczonego przez Towarzystwo w oparciu o zasady zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które regulują sposób wyliczenia wysokości odszkodowania. W przypadku wyliczenia kosztorysowego przez ubezpieczyciela winien być załączony kosztorys, a w przypadku wyliczenia w oparciu o kosztorys lub faktury z kalkulacją dostarczone przez poszkodowanego  winna być załączona weryfikacja tychże. 

 • Co należy zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy stanowiskami Towarzystwa i klienta w kwestii wysokości  bądź zasadności roszczenia?

Przed podjęciem kroków na drodze prawnej – rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej- można odwołać się od decyzji jednostki Towarzystwa, która te decyzję wydała.  Swoje stanowisko należy uzasadnić. 

 • Jakie są sposoby naprawienia szkody?

Poszkodowany, w granicach określonych w OWU i przepisach kodeksu cywilnego    (art. 363) ma prawo wyboru sposobu naprawienia szkody. Zazwyczaj, możliwe jest rozliczenie szkody kosztorysowe przez zakład ubezpieczeń lub likwidacja szkody poprzez przedstawienie rachunków (faktur) za naprawę uszkodzonego przedmiotu.

 • Na kim spoczywa obowiązek udowodnienia  zasadności i wysokości roszczenia?

Zgłaszając roszczenie odszkodowawcze należy przedstawić wszelkie posiadane dowody dotyczące okoliczności powstania i wysokości szkody. Obowiązek ten spoczywa na poszkodowanym, zgodnie z art. 6 kc. (“ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne”). Dobrze jest przechowywać w bezpiecznym miejscu dokumentów dotyczących ubezpieczonych ruchomości  (faktury, karty gwarancyjne), zwłaszcza  tych cenniejszych.

 • Jaka jest górna granica wypłaty odszkodowania?

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest, określona w polisie, suma ubezpieczenia. Zgodnie z polskim prawem odszkodowanie nie może być wyższe od poniesionej szkody – tak, więc nie może przekraczać wartości przedmiotu szkody w dniu likwidacji szkody.

 • “Złote” rady
 1. Do szkody przygotuj się przed jej ewentualnym powstaniem, zawierając stosowną umowę ubezpieczenia.
 2. Oszacuj ryzyko wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, jej przewidywany zakres, wielkość i ustal sumę ubezpieczenia.
 3. Dobrze zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, choćby były zapisane drobnym drukiem, oraz  z  klauzulami wykluczającymi i ograniczającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela.
 4. Nie podejmuj żadnych czynności , życiowych czy zawodowych, jeśli nie zawrzesz stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.